Suomi menestyy parhaiten, kun jokaisella maamme työikäisellä on mahdollisuus reiluun ja turvalliseen työelämään – iästä, koulutuksesta, ammatista ja työmarkkina-asemasta riippumatta. Meidän tavoitteemme on yksinkertainen: haluamme rakentaa Suomesta tasa-arvoisen työelämän kärkimaan, jossa työtehoa kasvatetaan työhyvinvointia ja ammattiosaamista lisäämällä, ei työntekijöitä kurittamalla.

Työ on muuttunut kiihtyneellä tahdilla viime vuosina. Muutoksessa ovat niin työmenetelmät, työn järjestämisen tavat, työn organisointi kuin itse ammatit. Murrokseen on useita syitä: Teknologian kehitys on kasvattanut työntekijöiden osaamisvaatimuksia niin paljon, etteivät joidenkin työikäisten taidot enää riitä avoimilla työmarkkinoilla. Samalla teollinen työ on vähentynyt, kun taas palvelualoilla työskentelee jo lähes seitsemän palkansaajaa kymmenestä. Teollista tuotantoa on siirtynyt jonkin verran muihin maihin, mutta suurempi syy teollisen työn vähenemiseen on työn tuottavuuden kasvaminen – työntekijöitä tarvitaan siis aiempaa vähemmän. Uudet työpaikat syntyvätkin yhtäällä pienipalkkaisiin, huonojen työehtojen palveluammatteihin ja toisaalla vaativiin asiantuntijatehtäviin.

Katsomme kohti työn tulevaisuutta

Myös digitalisaatio muuttaa työsuhteiden luonnetta ja siirtää työtä palkkatyösuhteiden ulkopuolelle. Aiemmin yleisten vakituisten työsuhteiden sijaan ihmiset tekevät työtä entistä enemmän itsensätyöllistäjinä, yrittäjinä tai eri työskentelytapojen välimuotona. Työn muuttuminen muokkaa työmarkkinoiden olosuhteita otollisiksi nollatuntisopimuksille, vuokra- ja keikkatyölle sekä osa-aikaisille työsopimuksille.

Työn murroksen keskellä me haluamme varmistaa, että työelämä kehittyy turvalliseen, tasa-arvoiseen ja reiluun suuntaan.

Nykyään noin kaksi kolmesta palkkatyössä olevasta työskentelee vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa. Epätyypillisissä työsuhteissa olevien osuus kasvaa koko ajan. Työn murroksen keskellä me haluamme varmistaa, että työelämä kehittyy turvalliseen, tasa-arvoiseen ja reiluun suuntaan. Pyrkimyksen työhyvinvointiin on oltava työelämän uudistamisen kärjessä. Lainsäädäntö on päivitettävä vastaamaan työn muutosta, ja siinä on huomioitava epätyypillisten työsuhteiden ominaisuudet sekä itsensä työllistävien näkökulma.

Me uskomme, että työelämää tehostetaan ja tuottavuutta parannetaan työhyvinvointiin ja joustaviin työaikajärjestelyihin panostamalla, ei työaikaa pidentämällä tai palkoista tai lomista leikkaamalla. Työperäisen pahoinvoinnin kustannusten arvioidaan maksavan yhteiskunnalle vuosittain jopa kymmeniä miljardeja euroja. Työhyvinvointiin panostaminen onkin kannattavaa, sekä inhimillisesti että taloudellisesti.Missiot

Luom­me työ­tä pa­nos­ta­mal­la osaa­mi­seen

Suomi menestyy parhaiten, kun jokaisella maamme työikäisellä on mahdollisuus reiluun ja turvalliseen työelämään – iästä, koulutuksesta, ammatista ja työmarkkina-asemasta riippumatta. Meidän tavoitteemme on yksinkertainen: haluamme rakentaa Suomesta tasa-arvoisen työelämän kärkimaan, jossa työtehoa kasvatetaan työhyvinvointia ja ammattiosaamista lisäämällä, ei työntekijöitä kurittamalla.

Lue lisää

Tor­jum­me päät­tä­väi­ses­ti il­mas­ton­muu­tos­ta

Kestävä siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on hyvinvointivaltion rakentamiseen verrattavissa oleva tehtävä. Me torjumme ilmastonmuutosta ja reagoimme sen aiheuttamiin uhkiin. Rakennamme ekologisesti kestävämpää Suomea. 

Lue lisää

Vä­hen­näm­me köy­hyyt­tä ja kit­kem­me eriar­voi­suut­ta

Suomi on jakautumassa: toisilla menee hyvin ja toiset jäävät kelkasta. Me haluamme kääntää tämän kehityksen ja teemme politiikkaa, joka tähtää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inhimillisyyden kasvuun sekä taloudellisesta epävarmuudesta johtuvan eriarvoistumisen kitkemiseen. Rakennetaan yhdessä tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Suomi.

Lue lisää