Kestävä siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on hyvinvointivaltion rakentamiseen verrattavissa oleva tehtävä. Me torjumme ilmastonmuutosta ja reagoimme sen aiheuttamiin uhkiin. Rakennamme ekologisesti kestävämpää Suomea. 

Tutkimusten mukaan ilmastomme lämpenee, ja viime vuosina on jatkuvasti mitattu uusia maailmanlaajuisia lämpöennätyksiä. YK:n alaisen, kansainvälisen ICPP-ilmastonmuutospaneelin vuoden 2018 raportin mukaan ilmaston lämpeneminen pitäisi pysäyttää 1,5 asteeseen hiilidioksidipäästöjä jo 2020-luvulla jyrkästi leikkaamalla ja päästöttömyyteen vuoteen 2050 tähtäämällä. Aika onkin käymässä vähiin: mikäli emme toimi heti, ilmastonmuutos saattaa äityä hallitsemattomaksi. Se tarkoittaisi, että elämä maapallolla nykyisessä muodossaan ei voi jatkua.

Suomessa ilmastonmuutoksen seuraukset suuria

Ilmastonmuutoksen eteneminen ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen vaikuttavat ihmisten arkeen ja elinolosuhteisiin kaikkialla maailmassa – myös Suomessa, missä ilmastonmuutos nostaa keskilämpötilaa maailman keskiarvoa nopeammin. Meillä ilmaston arvellaan lämpenevän noin 2–5 astetta vuoteen 2050 mennessä. Se muun muassa lisäisi sademääriä sekä metsäpaloja ja kasvattaisi metsiä ja maataloutta uhkaavien tuhoeläinten määrää. Toisaalta on myös mahdollista, että erittäin nopeasti etenevä ilmastonmuutos heikentäisi Pohjois-Eurooppaa lämmittävää Golfvirtaa merkittävästi, jolloin Suomen keskilämpötila laskisi noin kymmenellä asteella muuhun maailmaan verrattuna.

Ilmastonmuutoksen eteneminen – ja sen torjuntapyrkimys – kytkeytyy ihmisten arkeen ja elintapoihin. Asuminen, ruoantuotanto ja -kulutus sekä liikkuminen muodostavat yhdessä merkittävän osan ihmisten hiilijalanjäljestä. Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen kietoutuvat myös vahvasti yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen.

Ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava lähtökohta kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Koska aikaa ei ole hukattavissa, on ilmastonmuutoksen torjunnan oltava lähtökohta aivan kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Siksi vasemmistoliitto ajaa Suomeen kestävää rakennemuutosta, joka parantaisi ympäristön tilaa ja lisäisi oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Tuon muutoksen ytimessä ovat asumisen, liikenteen, maatalouden ja energiankäytön hallittu uudelleenorganisointi sekä hallittu siirtyminen kiertotalouteen, jossa resurssit ja ravinteet pyritään käyttämään uudelleen ja neitseellisten raaka-aineiden sekä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö minimoidaan. Meidän uudistuksessamme turvataan sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus, kansantaloudellinen kestävyys että liiketoiminnan toimintaedellytykset kamppailussa ilmastonmuutoksen aiheuttamia uhkia vastaan.

Me olemme viimeinen sukupolvi, joka voi pysäyttää ilmaston lämpenemisen. Keinot ilmastokriisin ratkaisemiseksi ovat tiedossa, nyt tarvitaan vain päättäväisiä toimia. Tänä keväänä Suomen on aika ryhtyä tositoimiin : aikaa on vähän, mutta yhdessä tekemällä onnistumme.Missiot

Luom­me työ­tä pa­nos­ta­mal­la osaa­mi­seen

Suomi menestyy parhaiten, kun jokaisella maamme työikäisellä on mahdollisuus reiluun ja turvalliseen työelämään – iästä, koulutuksesta, ammatista ja työmarkkina-asemasta riippumatta. Meidän tavoitteemme on yksinkertainen: haluamme rakentaa Suomesta tasa-arvoisen työelämän kärkimaan, jossa työtehoa kasvatetaan työhyvinvointia ja ammattiosaamista lisäämällä, ei työntekijöitä kurittamalla.

Lue lisää

Tor­jum­me päät­tä­väi­ses­ti il­mas­ton­muu­tos­ta

Kestävä siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on hyvinvointivaltion rakentamiseen verrattavissa oleva tehtävä. Me torjumme ilmastonmuutosta ja reagoimme sen aiheuttamiin uhkiin. Rakennamme ekologisesti kestävämpää Suomea. 

Lue lisää

Vä­hen­näm­me köy­hyyt­tä ja kit­kem­me eriar­voi­suut­ta

Suomi on jakautumassa: toisilla menee hyvin ja toiset jäävät kelkasta. Me haluamme kääntää tämän kehityksen ja teemme politiikkaa, joka tähtää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inhimillisyyden kasvuun sekä taloudellisesta epävarmuudesta johtuvan eriarvoistumisen kitkemiseen. Rakennetaan yhdessä tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Suomi.

Lue lisää