Ra­ken­ta­val­la yh­teis­työl­lä Hä­meen so­te-uu­dis­tuk­seen vauh­tia

Vasemmistoliiton Hämeen piirihallitus vetoaa kaikkiin Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kaupungin- ja kunnanvaltuutettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Hallitusohjelma linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon eriarvoisuuden vähentämisen keskeiseksi tavoitteeksi. Kunnissa ja kaupungeissa on nyt lausunnolla ministeriön ehdotus asiakasmaksulain muuttamiseksi. Kuntien tulisi tukea ehdotettuja muutoksia, jotka laajentaisivat nykyistä asiakasmaksukattoa ja poistaisivat muun muassa maksut sairaanhoitajan vastaanotolla käynneistä. Ehdotusta on syytä laajentaa tekemällä nuorten raskauden ehkäisy maksuttomaksi, alentamalla vanhusten lyhytaikaisten hoivapalvelujen maksuja sekä alentamalla Kelan lääkekorvausten omavastuun kattoa rinnan palvelujen asiakasmaksukaton parantamisen kanssa.

 

Hallitusohjelma linjaa, että sote-uudistuksen lähtökohtana on julkisesti tuotettujen palvelujen keskeisyys ja yksityisten palvelujen hankinta vain julkisia palveluja täydentämään. Tätä linjaa on noudatettava myös kuntien ja kuntayhtymien päätöksenteossa. Piirihallitus vetoaa erityisesti hallituspuolueiden kunnallisiin päätöksentekijöihin palvelujen liiallisten ulkoistusten vähentämiseksi nykyisten sopimuskausien päättyessä. Tämä on erityisen kiireellistä vanhusten hoivapalveluissa ja lastensuojelussa, jossa monopoliasemia saaneet ”pörriäisyhtiöt” ovat päässeet liian vahvaan asemaan voittojensa turvaamiseksi laiminlyömällä sekä laatuvaatimusten että laajemminkin ihmisoikeuksien turvaamisen asiakkailleen.

 

Erityisen kiireellistä on peruuttaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän suunnitelma koko terveysasemavastaanottotoiminnan antamisesta yksityisen yrityksen määräysvaltaan.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa parhaillaan maakunnille hankerahoitusta sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen kehittämiseen. Hämeen Vasemmistoliitto katsoo, että hankerahoituksella on tuettava julkisten sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen kehittämistä osana koko maakunnan yhteisiä palvelurakenteita ja olemassa olevien maakunnallisten palvelujen vahvistamista.

 

Kanta-Hämeessä on valmisteilla suuri sairaalajärjestelmän muutos Hämeenlinnan uuden Assi-keskussairaalan ja Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan sairaaloiden yhdistämisellä osaksi Tampereen yliopistosairaalan ympärille rakennettavaa kolmen maakunnan ”Tähtisairaalaa”. Hämeen Vasemmistoliitto pitää sekä Assi-sairaalaa että Tähtisairaala-kokonaisuutta tärkeinä mahdollisuuksina erikoissairaanhoidon turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Vasemmistoliiton tuen saamiseksi hankesuunnitelmien tulee kohtuullisen kustannuskehityksen lisäksi sisältää konkreettiset sitoumukset erityisesti seuraavista seikoista:

 

  • erikoislääkärien avopalvelujen saatavuuden paranemisesta Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen seuduilla, sekä sairaaloiden poliklinikoilla että nykyistä laajemmin myös tutkimus- ja konsultaatiotukena perusterveydenhuollon yhteydessä
  • Laadukkaan ja monipuolisen sairaalatoiminnan turvaaminen Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäessä työnjaolla, joka takaa osaavan henkilökunnan riittävyyden ja osaamisen jatkuvan kehittämisen
  • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon laadukkaiden päivystyspalvelujen turvaaminen ja lakisääteisten hoitotakuuaikojen ylitysten poistaminen
  • sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason palveluiden yhteensovittaminen ja eri ammattiryhmien välinen yhteistyö on saumatonta, jotta palvelut eivät pirstoudu ja alueilla on edellytykset ja kannuste suunnitella palveluja kokonaisuutena.
  • asukkaiden, kunnan- ja kaupungin valtuutettujen ja kuntayhtymävaltuutettujen osallistumis- ja vaikutusvallan lisääminen ja erilaisten demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia kaventavien yhtiöittämisratkaisujen ja virkamiesvaltaa lisäävien hallintosääntöjen torjuminen.
  • erikoissairaanhoito on julkisesti tuotettua
  • Assi-sairaala kehitetään tulevan toiminnallisen kehityksen mahdollistavaksi ja kaikki sote-kiinteistöt pidetään ajan ja toiminnan vaatimusten tasalla
  • päätettäväksi tuodaan konkreettinen lista toimenpiteistä, joilla toimeenpannaan Tähtisairaala-hankkeen lupaus henkilöstön saatavuuden parantamisesta Kanta-Hämeen sairaaloissa
Hämeen vasemmistoliitto peräänkuuluttaa maakunnilta samaa suuntaa hallituksen kanssa.