Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta ja vai­kut­ta­mi­nen

Tarkastuslautakunta suorittaa ulkoista valvontaa yhdessä tilintarkastajien ja ulkoisen tarkastuksen viranhaltijoiden kanssa.

Lain (Hyvinvointialuelaki 611/2021) mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumista hyvinvointialueella ja koko konsernin alueella. Samoin hallintosäännön mukaisesti lautakunta arvioi onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan keskeisin raportti on arviointikertomus aluevaltuustolle. Hyvinvointialue on huomattavasti suurempi kuin alueen kunnat tai kuntayhtymät ovat olleet, siksi on perustettu ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka on suoraan tarkastuslautakunnan alaisuudessa.

Lisäksi lautakunnalle tehdään sidonnaisuusilmoitukset, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi. Hyvinvointialueen luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakunnan esittelijää.

Hyvinvointilain tarkoituksena on luoda edellytykset itsehallinnolle kuntia suuremmalla hallintoalueella sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamiselle hyvinvointialueen toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää hyvinvointialueen toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä sekä luoda edellytykset asukkaidensa hyvinvoinnin tukemiselle. Siksi koenkin tärkeäksi, että aluevaltuusto järjestää keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja mahdollisimman monessa asukkaisiin ja palvelujen käyttäjiin vaikuttavissa asioissa, mm. palveluverkkoasioissa, kotihoidon palveluissa, seniori-, aikuisten- ja lastenneuvola-asioissa yms. huomioiden maakuntamme kolme keskusaluetta. Asukkailla on myös oikeus tehdä aloitteita! On myös tärkeää panostaa henkilöstön hyvinvointiin, pidetään huoli meidän hyvistä osaajista ja huomioidaan se palkkauksessa sekä tuetaan jaksamista hyvillä henkilöstöeduilla ja annetaan mahdollisuus oman työnsä kehittämiseen.

Tarja Kirkkola-Helenius
Aluevaltuuston varajäsen
Tarkastuslautakunnan jäsen
Teknisen toimen sihteeri
Pääluottamusmies JHL